Zásady ochrany osobních údajů

jak chráníme vaše údaje

Zásady ochrany osobních údajů

Váš zájem o naši společnost nás velmi těší. Ochrana údajů má pro vedení společnosti Gut Hügle GmbH obzvláště vysokou prioritu. Používání internetových stránek společnosti Gut Hügle GmbH je možné bez uvedení osobních údajů. Pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální služby našeho podniku, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje žádný právní základ pro takové zpracování, zpravidla získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi pro společnost Gut Hügle GmbH. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by náš podnik rád informoval veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Kromě toho jsou subjekty údajů prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o svých právech.

Společnost Gut Hügle GmbH jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přesto může být přenos dat přes internet vždy předmětem bezpečnostních slabin, takže absolutní ochranu nelze zaručit. Z tohoto důvodu má každý subjekt údajů možnost předat nám osobní údaje alternativními prostředky, například telefonicky.

1. definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Gut Hügle GmbH vychází z pojmů použitých evropskou směrnicí a nařízením při vydání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používané pojmy.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • a) osobní údaje
  Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • (b) subjekt údajů
  Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.
 • c) Zpracování
  Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať již automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, archivace, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.
 • d) Omezení zpracování
  Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.
 • e) Profilování
  Profilování je jakékoli automatizované zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo změny polohy této fyzické osoby.
 • f) Pseudonymizace
  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
 • (g) správce nebo správce
  Správce nebo správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho určení stanovena právem Unie nebo členského státu.
 • h) Zpracovatel
  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.
 • (i) Příjemce
  Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už se jedná o třetí stranu, nebo ne. Za příjemce se však nepovažují orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v souvislosti s konkrétním vyšetřovacím úkolem podle práva Unie nebo členského státu.
 • j) třetí strana
  třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele.
 • k) Souhlas
  Souhlasem se rozumí jakýkoli svobodně daný konkrétní a informovaný projev vůle subjektu údajů ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu, kterým subjekt údajů vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

2. jméno a adresu správce

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

Gut Hügle GmbH
Bottenreute 5-7
88214 Ravensburg
Německo
Tel.: 0751 1895000
E-mail: info@guthuegle.de
Web: guthuegle.de

3. soubory cookie

Internetové stránky společnosti Gut Hügle GmbH používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se prostřednictvím internetového prohlížeče ukládají do počítačového systému.

Četné webové stránky a servery používají soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. cookie ID. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, podle kterého lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům rozlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Prostřednictvím jedinečného ID souboru cookie lze rozpoznat a identifikovat konkrétní internetový prohlížeč.

Pomocí souborů cookie může společnost Gut Hügle GmbH poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat ve smyslu uživatele. Jak již bylo uvedeno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznávání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, například nemusí při každé návštěvě webové stránky znovu zadávat své přístupové údaje, protože to provádí webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si prostřednictvím souboru cookie pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče a trvale tak odmítnout nastavování souborů cookie. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné. Svůj souhlas s používáním souborů cookie na našich webových stránkách můžete případně upravit na následujícím odkazu:

Zásady ochrany osobních údajů

Váš zájem o naši společnost nás velmi těší. Ochrana údajů má pro vedení společnosti Gut Hügle GmbH obzvláště vysokou prioritu. Používání internetových stránek společnosti Gut Hügle GmbH je možné bez uvedení osobních údajů. Pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální služby našeho podniku, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje žádný právní základ pro takové zpracování, zpravidla získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi pro společnost Gut Hügle GmbH. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by náš podnik rád informoval veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Kromě toho jsou subjekty údajů prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o svých právech.

Společnost Gut Hügle GmbH jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přesto může být přenos dat přes internet vždy předmětem bezpečnostních slabin, takže absolutní ochranu nelze zaručit. Z tohoto důvodu má každý subjekt údajů možnost předat nám osobní údaje alternativními prostředky, například telefonicky.

1. definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Gut Hügle GmbH vychází z pojmů použitých evropskou směrnicí a nařízením při vydání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používané pojmy.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • a) osobní údaje
  Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • (b) subjekt údajů
  Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.
 • c) Zpracování
  Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať již automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, archivace, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.
 • d) Omezení zpracování
  Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.
 • e) Profilování
  Profilování je jakékoli automatizované zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo změny polohy této fyzické osoby.
 • f) Pseudonymizace
  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
 • (g) správce nebo správce
  Správce nebo správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho určení stanovena právem Unie nebo členského státu.
 • h) Zpracovatel
  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.
 • (i) Příjemce
  Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už se jedná o třetí stranu, nebo ne. Za příjemce se však nepovažují orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v souvislosti s konkrétním vyšetřovacím úkolem podle práva Unie nebo členského státu.
 • j) třetí strana
  třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele.
 • k) Souhlas
  Souhlasem se rozumí jakýkoli svobodně daný konkrétní a informovaný projev vůle subjektu údajů ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu, kterým subjekt údajů vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

2. jméno a adresu správce

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

Gut Hügle GmbH

Bottenreute 5-7

88214 Ravensburg

Německo

Tel.: 0751 1895000

E-mail: info@guthuegle.de

Webové stránky: guthuegle.de

3. soubory cookie

Internetové stránky společnosti Gut Hügle GmbH používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se prostřednictvím internetového prohlížeče ukládají do počítačového systému.

Četné webové stránky a servery používají soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. cookie ID. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, podle kterého lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům rozlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Prostřednictvím jedinečného ID souboru cookie lze rozpoznat a identifikovat konkrétní internetový prohlížeč.

Pomocí souborů cookie může společnost Gut Hügle GmbH poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat ve smyslu uživatele. Jak již bylo uvedeno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznávání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, například nemusí při každé návštěvě webové stránky znovu zadávat své přístupové údaje, protože to provádí webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si prostřednictvím souboru cookie pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče a trvale tak odmítnout nastavování souborů cookie. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

4. shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky společnosti Gut Hügle GmbH shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webové stránky. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do protokolových souborů serveru. Mohou být shromažďovány následující údaje: (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webová stránka, ze které přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, které jsou prostřednictvím přistupujícího systému na našich webových stránkách navštěvovány, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatele internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost Gut Hügle GmbH nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné (1) ke správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) k optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na ně, (3) k zajištění dlouhodobé funkčnosti našich informačních systémů a technologie našich webových stránek a (4) k poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení potřebných pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto společnost Gut Hügle GmbH analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace na jedné straně pro statistické účely a na druhé straně za účelem zvýšení ochrany a bezpečnosti údajů našeho podniku a v konečném důsledku zajištění optimální úrovně ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje protokolových souborů serveru jsou ukládány odděleně od jakýchkoli osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. odběr našeho newsletteru

Na webových stránkách společnosti Gut Hügle GmbH mají uživatelé možnost přihlásit se k odběru newsletteru našeho podniku. Osobní údaje předávané správci při přihlášení k odběru newsletteru jsou uvedeny ve vstupní masce používané k tomuto účelu.

Společnost Gut Hügle GmbH pravidelně informuje své zákazníky a obchodní partnery prostřednictvím newsletteru o nabídkách podniku. Newsletter naší společnosti může subjekt údajů obdržet v zásadě pouze tehdy, pokud (1) má subjekt údajů platnou e-mailovou adresu a (2) se subjekt údajů zaregistruje k zasílání newsletteru. Z právních důvodů je na e-mailovou adresu, kterou subjekt údajů poprvé zaregistroval pro zasílání newsletteru, zaslán potvrzovací e-mail s využitím postupu double opt-in. Tento potvrzovací e-mail slouží k ověření, zda vlastník e-mailové adresy jako subjekt údajů povolil zasílání newsletteru.

Při registraci k odběru newsletteru ukládáme také IP adresu počítačového systému používaného subjektem údajů v době registrace a datum a čas registrace, které přiděluje poskytovatel internetových služeb (ISP). Shromažďování těchto údajů je nezbytné, aby bylo možné později vysledovat (případné) zneužití e-mailové adresy subjektu údajů, a slouží proto jako právní ochrana správce.

Osobní údaje shromážděné v rámci registrace k odběru newsletteru se používají výhradně k zasílání našeho newsletteru. Kromě toho mohou být odběratelé newsletteru informováni e-mailem, pokud je to nezbytné pro provoz služby zasílání newsletteru nebo související registrace, jako by tomu mohlo být v případě změn v nabídce newsletteru nebo změn technických okolností. Žádné osobní údaje shromážděné v rámci služby zasílání newsletteru nebudou předávány třetím stranám. Odběr našeho newsletteru může subjekt údajů kdykoli zrušit. Souhlas s uchováváním osobních údajů, který nám subjekt údajů udělil za účelem zasílání newsletteru, může být kdykoli odvolán. Pro účely odvolání souhlasu naleznete v každém newsletteru příslušný odkaz. Kromě toho je také možné se kdykoli odhlásit ze zasílání newsletteru přímo na webových stránkách správce nebo o tom správce informovat jiným způsobem.

6. sledování newsletteru

Newsletter společnosti Gut Hügle GmbH obsahuje takzvané sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika, která je vložena do takových e-mailů zasílaných ve formátu HTML, aby bylo možné zaznamenávat a analyzovat soubory protokolu. To umožňuje statistické vyhodnocení úspěšnosti či neúspěšnosti online marketingových kampaní. Na základě vloženého sledovacího pixelu může společnost Gut Hügle GmbH zjistit, zda a kdy byl e-mail subjektem údajů otevřen a které odkazy obsažené v e-mailu byly subjektem údajů vyvolány.

Tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím sledovacích pixelů obsažených v newsletterech správce ukládá a analyzuje za účelem optimalizace zasílání newsletterů a lepšího přizpůsobení obsahu budoucích newsletterů zájmům subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám. Subjekty údajů mají právo kdykoli odvolat samostatné prohlášení o souhlasu udělené v této souvislosti prostřednictvím postupu dvojího souhlasu. Po odvolání budou tyto osobní údaje správcem údajů vymazány. Společnost Gut Hügle GmbH automaticky považuje odvolání souhlasu se zasíláním newsletteru za odvolání.

7. jak nás kontaktovat prostřednictvím webových stránek

Webové stránky společnosti Gut Hügle GmbH obsahují zákonné náležitosti, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, jakož i přímou komunikaci s námi, která zahrnuje také obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se automaticky uloží. Takové osobní údaje, které subjekt údajů předá správci dobrovolně, budou uloženy pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.

8. běžné mazání a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo v případech, kdy to stanoví evropská směrnice a nařízení nebo jiný zákonodárce v právních předpisech, které se na správce vztahují.

Pokud účel uchovávání již není aktuální nebo pokud uplyne doba uchovávání stanovená evropskou směrnicí a nařízením nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje budou běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

9. práva subjektu údajů

 • (a) Právo na potvrzení
  Každý subjekt údajů má právo, které mu přiznává evropská směrnice a nařízení, získat od správce potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.
 • (b) Právo na přístup
  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením kdykoli získat od správce bezplatný přístup k uloženým osobním údajům, které se jí týkají, a jejich kopii. Dále evropská směrnice a nařízení přiznaly subjektu údajů přístup k následujícím informacím:
 • účely zpracování
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací.
 • pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení této doby.
 • existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se jich týkají, nebo na omezení zpracování ze strany správce, nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování.
 • existenci práva na odvolání k dozorovému úřadu.
 • pokud osobní údaje nejsou získávány od subjektu údajů: Veškeré dostupné informace o původu údajů
 • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, podle čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na subjekt údajů.
 • Subjekt údajů má rovněž právo získat informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo získat informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.
  . Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na přístup, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.
 • (c) Právo na opravu
  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením na neprodlenou opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení, s přihlédnutím k účelům zpracování.
  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce.
 • (d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením získat od správce neprodleně výmaz osobních údajů, které se jí týkají, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nezbytné:
 • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou potřebné.
 • Subjekt údajů odvolá souhlas, na němž bylo založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
 • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 DS-GVO.
 • Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených společností Gut Hügle GmbH, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Gut Hügle GmbH zařídí, aby bylo žádosti o výmaz údajů neprodleně vyhověno.
  Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností Gut Hügle GmbH a naše společnost je odpovědná podle čl. 17 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 101/2000 Sb. 1 DS-GVO k výmazu osobních údajů, provede společnost Gut Hügle GmbH vhodná opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení, aby informovala ostatní správce údajů, kteří zveřejněné osobní údaje zpracovávají, že subjekt údajů požádal tyto ostatní správce údajů o výmaz všech odkazů na osobní údaje nebo na kopie či replikace osobních údajů, pokud není zpracování nezbytné. Zaměstnanec společnosti Gut Hügle GmbH v jednotlivých případech zajistí nezbytné.
 • (e) Právo na omezení zpracování
  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením získat od správce omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
 • Přesnost osobních údajů subjekt údajů napadne po dobu, která správci umožní přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je nezákonné, subjekt údajů vznese námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požádá o omezení používání osobních údajů.
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a zatím není jasné, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených společností Gut Hügle GmbH, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Gut Hügle GmbH zařídí omezení zpracování.
 • (f) Právo na přenositelnost údajů
  Každý subjekt údajů, který je předmětem zpracování osobních údajů, má právo, které mu přiznává evropská směrnice a nařízení, získat osobní údaje, které se ho týkají a které subjekt údajů poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů má rovněž právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by mu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR a zpracování se provádí automatizovaně, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
  Kromě toho má subjekt údajů při uplatňování práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo dosáhnout přímého přenosu osobních údajů od jednoho správce k jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
  Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti Gut Hügle GmbH.
 • g) Právo vznést námitku
  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením Maker kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DS-GVO. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.
  Společnost Gut Hügle GmbH nebude v případě vznesení námitky osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  Pokud společnost Gut Hügle GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro tento marketing. To se vztahuje i na profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí. Pokud subjekt údajů vznese u společnosti Gut Hügle GmbH námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost Gut Hügle GmbH již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
  Kromě toho má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které provádí společnost Gut Hügle GmbH pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 DS-GVO. 89 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů (DS-GVO), ledaže je takové zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
  Za účelem uplatnění práva vznést námitku může subjekt údajů přímo kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti Gut Hügle GmbH nebo jiného zaměstnance. Subjekt údajů může rovněž uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů s využitím technických specifikací v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a to bez ohledu na směrnici 2002/58/ES.
 • (h) automatizované rozhodování na individuálním základě, včetně profilování
  Každý subjekt údajů, jehož se zpracování osobních údajů týká, má právo, které mu přiznává evropská směrnice a nařízení, nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho podobně významně dotýká, za předpokladu, že toto rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, a že toto právo stanoví vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů.
  Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů, Gut Hügle GmbH provede vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, která zahrnují alespoň právo na zapojení subjektu údajů ze strany správce, na vyjádření jeho názoru a na napadení rozhodnutí.
  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.
 • i) Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů
  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může tak kdykoli učinit kontaktováním zaměstnance správce.

10. ochrana údajů v žádostech a v procesu podávání žádostí

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů za účelem vedení řízení o žádosti. Zpracování může probíhat také elektronicky. Je tomu tak zejména v případě, kdy žadatel předkládá správci příslušné dokumenty k žádosti elektronickými prostředky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře dostupného na internetových stránkách. Pokud správce uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané údaje uloženy za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud správce s uchazečem pracovní smlouvu neuzavře, jsou dokumenty žádosti automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud s tímto vymazáním nejsou v rozporu žádné jiné oprávněné zájmy správce. Jiným oprávněným zájmem v tomto smyslu je například povinnost poskytnout důkazy v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

11. ustanovení o ochraně údajů týkající se používání a uplatňování služby Google Analytics (s funkcí anonymizace).

Správce integroval na tyto webové stránky komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba pro analýzu webu. Analýza webu je shromažďování, sestavování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy mimo jiné shromažďuje údaje o tom, z jaké webové stránky subjekt údajů na webovou stránku vstoupil (tzv. referrery), které podstránky webové stránky byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. Webová analýza se používá především k optimalizaci webových stránek a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem součásti Google Analytics je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Správce používá doplněk "_gat._anonymizeIp" pro analýzu webu prostřednictvím služby Google Analytics. Pomocí tohoto doplňku je IP adresa internetového připojení subjektu údajů zkrácena a anonymizována společností Google, pokud je přístup na naše internetové stránky uskutečněn z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků našich webových stránek. Společnost Google získané údaje a informace používá mimo jiné k vyhodnocování používání našich webových stránek, k sestavování online přehledů zobrazujících aktivity na našich webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek.

Služba Google Analytics ukládá soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Co jsou soubory cookie, bylo vysvětleno výše. Nastavením souboru cookie je společnosti Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek této webové stránky provozované správcem údajů, na které je integrována komponenta Google Analytics, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přiměn příslušnou komponentou Google Analytics, aby předal údaje společnosti Google za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického procesu získává společnost Google poznatky o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, které společnost Google používá mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a kliknutí a následně k umožnění vyúčtování provizí.

Prostřednictvím souboru cookie se ukládají osobní údaje, například čas přístupu, místo, odkud byl přístup uskutečněn, a četnost návštěv subjektu údajů na našich webových stránkách. Při každé návštěvě subjektu údajů na našich webových stránkách jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které subjekt údajů používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou uloženy společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo popsáno výše, prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google Analytics kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitku proti shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics a souvisejících s používáním těchto webových stránek, jakož i proti zpracování těchto údajů společností Google a takovému zpracování zabránit. Za tímto účelem si subjekt údajů musí stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že žádné údaje a informace o návštěvách internetových stránek nesmí být předávány do Google Analytics. Instalace doplňku prohlížeče je společností Google považována za námitku. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, naformátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat doplněk prohlížeče, aby deaktivoval službu Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován subjektem údajů nebo jinou osobou, která je pod jeho kontrolou, je možné doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo aktivovat.

Další informace a platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Podrobněji je služba Google Analytics vysvětlena pod tímto odkazem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. ustanovení o ochraně údajů týkající se používání a uplatňování služby Google Remarketing

Správce na těchto webových stránkách integroval služby remarketingu společnosti Google. Google Remarketing je funkce služby Google AdWords, která umožňuje společnosti zobrazovat reklamy uživatelům internetu, kteří již dříve navštívili webové stránky společnosti. Integrace služby Google Remarketing tak umožňuje společnosti vytvářet reklamu související s uživatelem a následně zobrazovat internetovému uživateli zájmově relevantní reklamy.

Provozovatelem služeb Google Remarketing je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Účelem remarketingu Google je zobrazování zájmově relevantní reklamy. Remarketing Google nám umožňuje zobrazovat reklamy prostřednictvím reklamní sítě Google nebo je nechat zobrazovat na jiných internetových stránkách, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a zájmům uživatelů internetu.

Google Remarketing ukládá soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Co jsou soubory cookie, bylo vysvětleno výše. Tento soubor cookie umožňuje společnosti Google rozpoznat návštěvníka našich webových stránek, když následně navštíví webové stránky, které jsou rovněž členy reklamní sítě Google. Při každé návštěvě webové stránky, na které je integrována služba Google Remarketing, se internetový prohlížeč dotyčné osoby automaticky identifikuje společnosti Google. V rámci tohoto technického postupu získává společnost Google poznatky o osobních údajích, jako je IP adresa nebo chování uživatele při surfování, které využívá mimo jiné k zobrazování zájmově relevantní reklamy.

Soubor cookie slouží k ukládání osobních údajů, například webových stránek, které subjekt údajů navštívil. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které subjekt údajů používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané technickým postupem předat třetím stranám.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo popsáno výše, prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google Analytics kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě společnosti Google. Za tímto účelem musí subjekt údajů vyvolat odkaz www.google.de/settings/ads z kteréhokoli internetového prohlížeče, který používá, a provést zde požadované nastavení.

Další informace a platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. ustanovení o ochraně údajů při používání a uplatňování služby Google AdWords

Správce na těchto webových stránkách integroval službu Google AdWords. Google AdWords je internetová reklamní služba, která umožňuje inzerentům umisťovat reklamy jak ve výsledcích vyhledávače Google, tak v reklamní síti Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi předem zadat určitá klíčová slova, pomocí kterých se reklama zobrazí ve výsledcích vyhledávače Google výhradně tehdy, když uživatel vyhledá pomocí vyhledávače výsledek vyhledávání odpovídající klíčovému slovu. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na tematicky relevantních webových stránkách pomocí automatického algoritmu a s ohledem na předem zadaná klíčová slova.

Provozovatelem služeb Google AdWords je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Účelem služby Google AdWords je propagovat naše webové stránky zobrazováním zájmově relevantní reklamy na webových stránkách společností třetích stran a ve výsledcích vyhledávání ve vyhledávači Google a zobrazovat reklamu třetích stran na našich webových stránkách.

Pokud subjekt údajů navštíví naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží společnost Google do systému informačních technologií subjektu údajů tzv. konverzní soubor cookie. Co jsou to soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Konverzní soubor cookie ztrácí po třiceti dnech platnost a neslouží k identifikaci subjektu údajů. Konverzní soubor cookie slouží ke sledování toho, zda byly na našich webových stránkách vyvolány určité podstránky, například nákupní košík systému internetového obchodu, pokud platnost souboru cookie ještě nevypršela. Konverzní soubor cookie umožňuje nám i společnosti Google sledovat, zda subjekt údajů, který vstoupil na naše webové stránky prostřednictvím reklamy AdWords, uskutečnil prodej, tj. dokončil nebo zrušil nákup zboží.

Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie používá společnost Google k vytváření statistik návštěvnosti našich webových stránek. Tyto statistiky návštěv zase používáme ke zjištění celkového počtu uživatelů, kteří na nás byli odkázáni prostřednictvím reklam AdWords, tj. ke zjištění úspěšnosti či neúspěšnosti příslušné reklamy AdWords a k optimalizaci našich reklam AdWords do budoucna. Naše společnost ani ostatní inzerenti služby Google AdWords nedostávají od společnosti Google informace, pomocí kterých by bylo možné identifikovat subjekt údajů.

Pomocí konverzního souboru cookie se ukládají osobní údaje, například webové stránky, které subjekt údajů navštívil. Pokaždé, když subjekt údajů navštíví naše webové stránky, jsou osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které subjekt údajů používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou uloženy společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané technickým postupem předat třetím stranám.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo popsáno výše, prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google v nastavení konverzního souboru cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google AdWords kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě společnosti Google. Za tímto účelem musí subjekt údajů vyvolat odkaz www.google.de/settings/ads z kteréhokoli internetového prohlížeče, který používá, a provést zde požadované nastavení.

Další informace a platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. způsob platby: předpisy o ochraně údajů pro PayPal jako způsob platby

Správce má na těchto webových stránkách integrované součásti služby PayPal. PayPal je poskytovatel online platebních služeb. Platby jsou zpracovávány prostřednictvím tzv. účtů PayPal, které představují virtuální soukromé nebo firemní účty. Kromě toho PayPal nabízí možnost zpracování virtuálních plateb prostřednictvím kreditních karet, pokud uživatel nemá účet PayPal. Účet PayPal je spravován prostřednictvím e-mailové adresy, proto neexistuje klasické číslo účtu. PayPal umožňuje iniciovat online platby třetím stranám nebo přijímat platby. PayPal také přebírá funkce správce a nabízí služby ochrany kupujícího.

Evropskou provozní společností společnosti PayPal je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Lucemburk.

Pokud subjekt údajů zvolí v našem internetovém obchodě při objednávce jako možnost platby "PayPal", budou údaje subjektu údajů automaticky předány společnosti PayPal. Výběrem této možnosti platby subjekt údajů souhlasí s předáním osobních údajů potřebných pro zpracování platby.

Osobní údaje předávané společnosti PayPal jsou obvykle jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje, které jsou nezbytné pro zpracování platby. Osobními údaji, které jsou nezbytné pro zpracování kupní smlouvy, jsou také osobní údaje, které se vztahují k příslušné objednávce.

Účelem předávání údajů je zpracování plateb a prevence podvodů. Správce předá osobní údaje společnosti PayPal zejména v případě, že existuje oprávněný zájem na předání. Osobní údaje vyměňované mezi společností PayPal a správcem může společnost PayPal předávat úvěrovým referenčním agenturám. Účelem tohoto předávání je ověření totožnosti a úvěruschopnosti.

Společnost PayPal může sdílet osobní údaje s přidruženými společnostmi a poskytovateli služeb nebo subdodavateli v rozsahu nezbytném pro plnění svých smluvních povinností nebo pro zpracování údajů jejím jménem.

Subjekt údajů má možnost kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů vůči společnosti PayPal. Odvolání nemá vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány pro (smluvní) zpracování plateb. 

Platné zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal najdete na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

15. způsob platby: ustanovení o ochraně údajů pro Sofortüberweisung jako způsob platby

Správce má na této webové stránce integrované součásti Sofortüberweisung. Sofortüberweisung je platební služba, která umožňuje bezhotovostní platby za produkty a služby na internetu. Sofortüberweisung představuje technický postup, při kterém online obchodník okamžitě obdrží potvrzení o platbě. To umožňuje obchodníkovi doručit zboží, služby nebo soubory ke stažení zákazníkovi ihned po odeslání objednávky.

Provozní společností Sofortüberweisung je Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko.

Pokud subjekt údajů zvolí v našem internetovém obchodě při objednávce jako možnost platby "Sofortüberweisung", budou údaje subjektu údajů automaticky předány společnosti Sofortüberweisung. Výběrem této možnosti platby subjekt údajů souhlasí s předáním osobních údajů potřebných pro zpracování platby.

Pro nákupní transakci prostřednictvím Sofortüberweisung předává kupující společnosti Sofort GmbH PIN a TAN. Společnost Sofortüberweisung pak po technické kontrole zůstatku na účtu a načtení dalších údajů pro kontrolu krytí účtu provede převod k online obchodníkovi. Online obchodník je poté automaticky informován o provedení finanční transakce.

Osobní údaje vyměňované se společností Sofortüberweisung jsou jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje nezbytné pro zpracování platby. Účelem předávání údajů je zpracování plateb a prevence podvodů. Správce předá společnosti Sofortüberweisung i další osobní údaje, pokud existuje oprávněný zájem na jejich předání. Osobní údaje vyměňované mezi společností Sofortüberweisung a správcem může společnost Sofortüberweisung předávat úvěrovým referenčním agenturám. Toto předání se provádí za účelem ověření totožnosti a úvěruschopnosti.

Společnost Sofortüberweisung může předávat osobní údaje přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro plnění smluvních závazků nebo pokud mají být údaje zpracovány jménem.

Subjekt údajů má možnost kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů vůči společnosti Sofortüberweisung. Odvolání nemá vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány pro (smluvní) zpracování plateb.

Platná ustanovení o ochraně osobních údajů Sofortüberweisung najdete na adrese https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/.

16. právní základ zpracování

Článek 6 I písm. a DS-GVO slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, při kterých získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například u operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování založeno na článku 6 I písm. b DS-GVO. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, na základě které se zpracování osobních údajů stává nezbytným, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. c DS-GVO. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našich prostorách zranil a v důsledku toho by bylo nutné předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se zpracování zakládalo na čl. 6 I písm. d DS-GVO. Nakonec by operace zpracování mohly být založeny na čl. 6 I písm. f DS-GVO. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany za předpokladu, že nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Takové operace zpracování jsou nám povoleny zejména proto, že byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu zaujal stanovisko, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (47. bod odůvodnění, 2. věta GDPR).

17. oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm. f DS-GVO, je naším oprávněným zájmem výkon našich obchodních činností ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

18. doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány.

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby jsou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění nebo zahájení smlouvy.

19. zákonné nebo smluvní požadavky na poskytnutí osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí osobních údajů.

Rádi bychom vás informovali, že poskytnutí osobních údajů je někdy vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva se subjektem údajů nemůže být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec bude subjekt údajů v každém jednotlivém případě informovat o tom, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké by byly důsledky neposkytnutí osobních údajů.

20. existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vytvořeno generátorem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která působí jako externí pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Landshut, ve spolupráci s právníkem pro IT a právo ochrany osobních údajů Christianem Solmeckem.

Gut Hügle Zásady ochrany osobních údajů.

Kontakt